Thông tin động vật
Y Khun
Tuổi: 61
Giới tính: Cái
Bun Khăm
Tuổi: 51
Giới tính: Cái
Thông Ngân
Tuổi: 26
Giới tính: Đực
H'Pló
Tuổi: 47
Giới tính: Cái
Khăm Phanh
Tuổi: 46
Giới tính: Cái
H' Blú
Tuổi: 62
Giới tính: Cái